{$var=...} {assign}函数的缩写。你可以在模板内对变量进行赋值,或者对数组元素进行赋值。 > Note > 在模板中进行赋值,从根本上讲还是将程序逻辑放到显示层来进行了,在PHP端进行此操作会更好。请自行考虑。 下面是该标签的属性: <table> <colgroup> <col align="center"> <col align="center"> <col align="center"> <col align="center"> <col align="center"> <col> </colgroup> <thead><tr> <th align="center">参数名称</th> <th align="center">缩写</th> <th align="center">类型</th> <th align="center">必选参数</th> <th align="center">默认值</th> <th>说明</th> </tr></thead> <tbody><tr> <td align="center">scope</td> <td align="center">n/a</td> <td align="center">string</td> <td align="center">No</td> <td align="center"><span class="emphasis"><em>n/a</em></span></td> <td>变量的作用范围: 'parent','root' 或 'global'</td> </tr></tbody> </table> 可选标记:<table border="1"> <colgroup> <col align="center"> <col> </colgroup> <thead><tr> <th align="center">名称</th> <th>说明</th> </tr></thead> <tbody><tr> <td align="center">nocache</td> <td>对赋值操作不进行缓存</td> </tr></tbody> </table> 简单赋值 ``` _{$name='Bob'}_ ``` ``` The value of $name is _{$name}_. ``` 输出: ``` The value of $name is Bob. ``` 数学运算赋值 ``` _{$running_total=$running_total+$some_array[row].some_value}_ ``` 对数组元素赋值 ``` _{$user.name="Bob"}_ ``` 对多维数组元素赋值 ``` _{$user.name.first="Bob"}_ ``` 附加到数组 ``` _{$users[]="Bob"}_ ```